Regulamin pielgrzymki

REGULAMIN ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ

1. Elbląska Pielgrzymka Piesza (dalej: pielgrzymka) do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze posiada charakter religijny, wspólnotowy, maryjny, rekolekcyjny, formacyjny, a także: pokutny, otwarty na tradycję, dzieje i kulturę narodu polskiego oraz spotkanych ludzi.
2. Udział w pielgrzymce zakłada uznanie jej charakteru i uczestnictwo w nabożeństwach i praktykach religijnych.
3. Uczestnikiem pielgrzymki może być osoba:
zdolna w ciągu jednego dnia, do przejścia pieszo trasy ok. 30 km,
która ukończyła 18. rok życia,
jest w dobrym stanie zdrowia.
Osoby niepełnoletnie, w wieku 16-18 lat, mogą brać udział w pielgrzymce pod warunkiem, że przy zapisie złożą pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
Osoby małoletnie, do 16. roku życia, mogą wziąć udział w pielgrzymce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie.
4. Zamiar udziału w pielgrzymce należy zgłosić w określonym czasie, w punkcie zapisów na pielgrzymkę, przez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu niezbędnych zgód, wynikających z realizacji i celów pielgrzymki.
5. W czasie pielgrzymki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków, czy innych środków psychoaktywnych
6. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania poleceń kierujących pielgrzymką, grupą, ruchem na drodze oraz wskazań lekarzy.
Pielgrzymi stanowią dużą grupę osób. Poruszają się po drogach o znacznym natężeniu ruchu pojazdów, w zmęczeniu, z racji długich odcinków marszu i złych warunków pogodowych.
7. W celu uniknięcia chaosu, uczestnicy pielgrzymki są zobowiązani do podporządkowania się kierownictwu nie tylko podczas drogi, ale także w miejscach zakwaterowania i posiłków.
8. Pielgrzymka rozpoczyna się w katedrze elbląskiej oraz w kościołach, z których wyruszają grupy spoza Elbląga. Pielgrzymka kończy się Mszą Świętą na Jasnej Górze.
9. Pielgrzym nosi widoczny dla innych identyfikator oraz posiada kartę uczestnika pielgrzymki.
10. Pielgrzym ma obowiązek wędrować w swojej grupie.
Nie wolno poruszać się poza grupą (indywidualnie), a także zmieniać grupy.
11. Pielgrzymów obowiązuje strój skromny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój i nakrycie głowy mają chronić przed poparzeniem słonecznym.
12. Kwatermistrzowie wybierają grupom miejsce na posiłek i kwatery na nocleg. Nie wolno czynić tego indywidualnie i samowolnie. .
13. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne.
14. W czasie pielgrzymki nie wolno spożywać lodów, gdyż może to prowadzić do zatruć pokarmowych. Obowiązuje zakaz korzystania z placówek handlowych. W sytuacjach wyjątkowych zgody udziela Dyrektor.
15. Kategorycznie zabrania się podczas pielgrzymki kąpieli w jeziorach, rzekach, stawach i innych zbiornikach wodnych.
16. W czasie pielgrzymki nie należy niepotrzebnie hałasować, niszczyć zasiewów, rozniecać ognia i porzucać śmieci. Od godz. 2200 obowiązuje cisza nocna.
17. Pielgrzymi są zobowiązani do składania, w odpowiednich miejscach oraz w odpowiedni sposób, różnego rodzaju odpadów.
18. Pielgrzymi są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad poruszania się w kolumnie pieszej.
19. Nieprzestrzeganie wymagań niniejszego Regulaminu, może spowodować upomnienie ze strony przewodnika grupy lub Dyrektora pielgrzymki.
20. W przypadku złamania w sprawie zasadniczej zasad Regulaminu, wówczas uczestnik pielgrzymki może zostać wykluczony z dalszego w niej udziału przez Dyrektora pielgrzymka.