Regulamin pielgrzymki

REGULAMIN ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ

1. Elbląska Pielgrzymka Piesza (dalej: pielgrzymka) do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze posiada charakter religijny, wspólnotowy, maryjny, rekolekcyjny, formacyjny, a także: pokutny, otwarty na tradycję, dzieje i kulturę narodu polskiego oraz spotkanych ludzi.
2. Udział w pielgrzymce zakłada uznanie jej charakteru i uczestnictwo w nabożeństwach i praktykach religijnych.
3. Uczestnikiem pielgrzymki może być osoba:
zdolna w ciągu jednego dnia, do przejścia pieszo trasy ok. 30 km,
która ukończyła 18. rok życia,
jest w dobrym stanie zdrowia.
Osoby niepełnoletnie, w wieku 16-18 lat, mogą brać udział w pielgrzymce pod warunkiem, że przy zapisie złożą pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
Osoby małoletnie, do 16. roku życia, mogą wziąć udział w pielgrzymce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie.
4. Zamiar udziału w pielgrzymce należy zgłosić w określonym czasie, w punkcie zapisów na pielgrzymkę, przez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu niezbędnych zgód, wynikających z realizacji i celów pielgrzymki.
5. W czasie pielgrzymki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków, czy innych środków psychoaktywnych
6. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania poleceń kierujących pielgrzymką, grupą, ruchem na drodze oraz wskazań lekarzy.
Pielgrzymi stanowią dużą grupę osób. Poruszają się po drogach o znacznym natężeniu ruchu pojazdów, w zmęczeniu, z racji długich odcinków marszu i złych warunków pogodowych.
7. W celu uniknięcia chaosu, uczestnicy pielgrzymki są zobowiązani do podporządkowania się kierownictwu nie tylko podczas drogi, ale także w miejscach zakwaterowania i posiłków.
8. Pielgrzymka rozpoczyna się w katedrze elbląskiej oraz w kościołach, z których wyruszają grupy spoza Elbląga. Pielgrzymka kończy się Mszą Świętą na Jasnej Górze.
9. Pielgrzym nosi widoczny dla innych identyfikator oraz posiada kartę uczestnika pielgrzymki.
10. Pielgrzym ma obowiązek wędrować w swojej grupie.
Nie wolno poruszać się poza grupą (indywidualnie), a także zmieniać grupy.
11. Pielgrzymów obowiązuje strój skromny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój i nakrycie głowy mają chronić przed poparzeniem słonecznym.
12. Kwatermistrzowie wybierają grupom miejsce na posiłek i kwatery na nocleg. Nie wolno czynić tego indywidualnie i samowolnie. .
13. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne.
14. W czasie pielgrzymki nie wolno spożywać lodów, gdyż może to prowadzić do zatruć pokarmowych. Obowiązuje zakaz korzystania z placówek handlowych. W sytuacjach wyjątkowych zgody udziela Dyrektor.
15. Kategorycznie zabrania się podczas pielgrzymki kąpieli w jeziorach, rzekach, stawach i innych zbiornikach wodnych.
16. W czasie pielgrzymki nie należy niepotrzebnie hałasować, niszczyć zasiewów, rozniecać ognia i porzucać śmieci. Od godz. 2200 obowiązuje cisza nocna.
17. Pielgrzymi są zobowiązani do składania, w odpowiednich miejscach oraz w odpowiedni sposób, różnego rodzaju odpadów.
18. Pielgrzymi są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad poruszania się w kolumnie pieszej.
19. Nieprzestrzeganie wymagań niniejszego Regulaminu, może spowodować upomnienie ze strony przewodnika grupy lub Dyrektora pielgrzymki.
20. W przypadku złamania w sprawie zasadniczej zasad Regulaminu, wówczas uczestnik pielgrzymki może zostać wykluczony z dalszego w niej udziału przez Dyrektora pielgrzymka.

ANEKS DO REGULAMINU
ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Z powodu stanu epidemicznego, wywołanego wirusem COVID-19, na czas trwania Elbląskiej
Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w 2021 roku wprowadzam następujące wskazania:

 1. Wszyscy uczestnicy Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę (dalej: pielgrzymka) zobowiązani są do stosowania się do Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 14 maja 2021 r. [wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)]. Dotyczy to również obsługi pielgrzymki.
 2. W pielgrzymce mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Dlatego należy wypełnić kwestionariusz o stanie zdrowia, deklarację świadomości ryzyka zachorowania, a podejmujący pielgrzymów – deklarację świadomości ryzyka przyjęcia pielgrzymów.
 3. Uczestnicy pielgrzymki winni:
   wyrazić zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała oraz na poddawanie się innym, koniecznym badaniom medycznym,
   przestrzegać zasad higieny i dezynfekcji,
   zachowywać bezpieczną odległość od siebie,
   posiadać wystarczającą ilość środków ochrony osobistej i higienicznych na czas trwania pielgrzymki i ich używać.
 4. Dyrektor winien dysponować listą telefonów kontaktowych do wszystkich uczestników pielgrzymki oraz osób ją wspomagających.
 5. Wśród pielgrzymkowej służby medycznej, o której mowa w § 16 Statutu pielgrzymki, winna znajdować się przynajmniej jedna osoba z wykształceniem medycznym.
 6. Dyrektor powinien zapewnić dostęp do bezdotykowego termometru oraz winien zabezpieczyć wystarczającą ilość środków ochrony osobistej pielgrzymom, gdyby im zabrakło własnych.
  Zarządzam, by każdy uczestnik Elbląskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę zapoznał się z powyższym Aneksem do Regulaminu pielgrzymki
  Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku.